Sashiko Store

A set of Sashiko Needles and Thimble

SE_Thim_Needle_Set

A set of Sashiko Needles and Thimble SE_Thim_Needle_Set
"What is the best Sashiko needles and/or thimbles?" We did a good amount of research about what is the best needles and thimble for Sashiko.
$12.8 In stock
Set Option
A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble A set of Sashiko Needles and Thimble